Onze geloofsbelijdenis

 1. Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en het hoogste gezag voor ons leven.
 2. Wij geloven in de enige en levende God, eeuwig bestaand in drie Personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 3. Wij geloven in de Goddelijkheid en de menswording van de Here Jezus Christus.
 4. Wij geloven in de zondeval van de mens in het Paradijs.
 5. Wij geloven in de redding van de mens door het volbrachte verzoeningswerk van de Here Jezus Christus.
 6. Wij geloven in de doop in de Heilige Geest en de vervullingen met de Heilige Geest.
 7. Wij geloven in heiliging als vrucht van de wedergeboorte.
 8. Wij geloven in de gemeente van Jezus Christus, als Zijn Lichaam op aarde, die er is om de gelovigen op te bouwen in het geloof, te versterken en om het evangelie uit te dragen in de wereld.
 9. Wij geloven in de gaven en bedieningen van de Heilige Geest in de gemeente.
 10. Wij geloven in de doop door onderdompeling in water als getuigenis van het persoonlijke geloof en het Heilige Avondmaal dat de Here Jezus heeft ingesteld voor Zijn gemeente.
 11. Wij geloven in Goddelijke genezing van geest, ziel en lichaam en in bevrijding van gebondenheid op grond van het volbrachte verzoeningswerk van de Here Jezus Christus.
 12. Wij geloven in de lichamelijke wederkomst van Jezus Christus naar de aarde.
 13. Wij geloven in de duizendjarige regering van Jezus Christus.
 14. Wij geloven in het laatste oordeel.
 15. Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 16. Wij geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het toebidden van de vrede aan Jeruzalem.