Privacy verklaring

Algemeen
Via de website www.lwg.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de Levend Woord Gemeente Rotterdam e.o. (LWG). We hechten grote waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen en persoonsgegevens op de website en andere sociale media in het bijzonder. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen, et cetera.

Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website of op andere sociale media gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor de uitoefening van een functie in de gemeente. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam lwg.nl.

Persoonsgegevens opgenomen in de interne LWG administraties (t.b.v. de ledenadministratie, financiën, boekhouding, pastoraat, et cetera) dienen voor het functioneren als gemeente of om aan de wettelijke administratieverplichtingen te voldoen. Hierin wordt steeds een zorgvuldige afweging gemaakt.

Indien foto’s van kerkelijke activiteiten worden geplaatst, dan worden gemeenteleden vooraf hierover geïnformeerd en kunnen zij aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Verzamelen persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, verstrekt u gegevens aan LWG zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website van LWG. Maar ook gebruikgegevens over de onderdelen van de website die u gebruikt, waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud. Daarnaast worden voor zover deze aan de LWG worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. Doel van het bijhouden van de gegevens is om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren, te beveiligen en om mogelijke fraude tegen te gaan. Tevens kunnen we de gegevens gebruiken t.b.v. statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op de website worden bezocht.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website aanmeldt, kan er gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres of andere aanvullende gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw aanvraag intern in de gemeente te kunnen behandelen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Preken
Via de website zijn preken te beluisteren en te downloaden. Hiervoor geldt dat het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van een preek in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LWG verboden is.

Publicaties
Als iemand kenbaar maakt iets te willen publiceren in één van de kerkelijke nieuwsbulletins (digitaal of op papier), dan gaan we er van uit dat de persoon daarmee toestemming geeft om dit uit te voeren zoals is aangegeven.

Beveiliging
LWG heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen en bezwaar
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens of over ons privacy beleid, neem dan contact op met het Levend Woord Centrum.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, of tegen een andere vorm van publicatie van u in één van onze sociale media, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@lwg.nl. De betreffende informatie wordt dan zo spoedig mogelijk aangepast of verwijderd van de website.

Contactgegevens
Voor de verwerking van persoonsgegevens is de AVG contact persoon Mw. Gerrie Stigter.
Zij is te bereiken via: Levend Woord Centrum, Randweg 26-28, 3074 BN Rotterdam. Telefoon: 010-423 13 54. E-mail: privacy@lwg.nl

LWG behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring op onze website.