Artikelen

Zorgen om niet-gelovige kinderen

Categories: Artikelen

Zorgen om niet gelovige kinderen

Het is helaas een bekend feit dat er veel gelovige ouders zijn waarvan een of meerdere kinderen niet meer geloven in wat zij als kind van hun ouders hebben meegekregen, namelijk het geloof in de Heer Jezus als de Redder en Verlosser van de wereld. Door een artikel in een Amerikaans tijdschrift werd ik opnieuw bij dit onderwerp bepaald.

In veel christelijke gezinnen, waarvan de ouders of een van de ouders wedergeboren zijn, wordt gebeden voor de redding van een of meer van hun kinderen. Zij maken zich zorgen dat, indien zij op de ingeslagen weg doorgaan en hun hart niet aan de Heer geven, ze voor eeuwig verloren gaan.
Dit is voor veel gelovige ouders een grote zorg. Discussies met hen over de noodzaak dat ze toch moeten veranderen en de Heer Jezus moeten gaan aannemen als hun Heer en Heiland leiden veelal niet tot resultaat en doet de verhouding tussen ouders en kind niet altijd goed. Indien wij bidden voor het behoud van ons kind en maar geen verandering zien zouden we moedeloos kunnen worden en zelfs verslappen in onze gebeden voor onze kinderen.

Toch is het enige wapen dat we hebben gebed. We zullen moeten blijven bidden voor het behoud van onze kinderen dat ze uiteindelijk toch tot geloof mogen komen en de Heer Jezus mogen aannemen als hun Redder en Verlosser.

Nu is het gebed voor de redding van een geliefde in wezen een geestelijke strijd, want de duivel zal er alles aan doen om dit soort gebeden te dwarsbomen.
Het meest effectieve wapen van de duivel is bedrog en misleiding. Indien we gaan geloven in de misleidende gedachte dat ons kind toch nooit zal veranderen worden we beet genomen door de duivel. Hij tracht zo veel mogelijk mensen te verleiden en uit de hemel te houden, maar de duivel is een overwonnen vijand.
Via Paulus krijgen de gelovigen een belofte. Nadat Paulus en zijn metgezellen door het ingrijpen van God op wonderbaarlijke wijze waren bevrijd uit de gevangenis, vroeg

de cipier van de gevangenis aan hem ‘wat moet ik doen om behouden te worden?’ Paulus antwoordde hierop: ‘stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden gij en uw huis’ (Hand. 16:31).

We zullen de troon van God indringend moeten benaderen en onze zaak met klem voor Hem bepleiten. Gebeden om redding van geliefden zullen dus vuurkracht moeten hebben, dit is gebed ondersteunt door lofprijzing, vreugde en het proclameren van de beloften van de Heer. Vreugde over wat de Heer gaat doen in het leven van uw kind is essentieel in het gebed voor zijn of haar redding. Ook Nehemia bemoedigde het volk Israël al met de woorden ‘De vreugde des Heren is uw kracht!’ (Neh. 8:11).

Paulus schreef in de eerste brief aan de Thessalonicenzen (Hst. 5:16-18)‘Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God ten opzichte van u’.

Onze gemoedstoestand voor een gebed voor een geliefd kind dat nog niet tot geloof is gekomen, dient vanuit een vreugdevol, verwachtingsvol en blij

hart te worden opgezonden. En als we ons vertrouwen volkomen op de Heer Jezus stellen, kunnen wij ook al danken voor wat de Heer gaat doen in het leven van onze kinderen. Zelfs al zien we nog geen enkel signaal dat er een verandering is opgetreden.
We zullen dus niet moeten verslappen om voor het behoud van onze geliefde kinderen te bidden, maar dagelijks de Heer moeten zoeken en Hem verwachtingsvol vragen hen te redden!

Gerard de Groot sr.