Artikelen

Word vervuld met de Heilige Geest!

Categories: Artikelen

Ieder jaar vieren wij als volgelingen van de Heer Jezus het Pinksterfeest. Hierbij gedenken wij de uitstorting van de Heilige Geest. Dit was de vervulling van de belofte van de Heer Jezus, gedaan tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat Hij na zijn terugkeer naar de Vader de Heilige Geest zou zenden om ons, zijn volgelingen, in alles bij te staan.

Het schild op de muur van het kerkgebouw in Oost-Souburg, van de gemeente waartoe mijn vrouw en ik behoren, trekt altijd weer mijn aandacht. Bovenstaande oproep staat in verlichte letters op dit schild afgebeeld. Het is een oproep aan een ieder die zich in het kerkgebouw bevindt zich naar deze vervulling met de Geest uit te strekken. Wat wordt er met deze oproep bedoeld?
Nu is er onderscheid tussen Wedergeboorte en de Doop met de Heilige Geest.

Wedergeboorte is een herschepping en transformatie van een mens door God de Heilige Geest (Efeze 4:22-24). Wedergeboorte geschiedt als iemand zich tot God keert, zijn zonden belijdt en zijn geloof en vertrouwen stelt op de Heer Jezus als zijn Heer en Verlosser. Hierbij zal eeuwig leven van God zelf in het hart van de gelovige worden geplant en hij een kind van God, een nieuwe mens worden (Joh.3:15-16).

Wedergeboorte houdt in een verandering van het oude zondige leven in een nieuw leven in gehoorzaamheid aan Jezus Christus (2 Kor. 5:17).

Zij die werkelijk opnieuw geboren zijn, zijn niet langer gebonden aan de zonden; zijn hiervan geen slaaf meer (Joh. 8:36); zij ontvangen een geestelijk verlangen God te gehoorzamen en de leiding van de Heilige Geest te volgen.
Dit zal merkbaar zijn aan het feit dat ze oprecht zijn (1 Joh. 2:29); houden van hun medebroeders en zusters in de Heer (1Joh. 4:7); vermijden te zondigen (1Joh. 3:9) en niet van de wereld houden (1Joh. 2:15-16).

De Doop in de Heilige Geest is bestemd voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus, wedergeboren is en in wie de Heilige Geest woont.
Door de doop in de Geest krijgt de gelovige kracht en vrijmoedigheid om te getuigen van zijn of haar geloof, maar ook de gaven van de Geest kunnen zich nu door hem of haar manifesteren, zoals het spreken in tongen, profeteren, de gaven van kennis en wijsheid. In 1 Kor. 12:4-10 geeft Paulus een hele opsomming van de gaven die de Geest kan schenken, zoals Hij dat wil.

Een van de hoofddoelen van de Heer Jezus gedurende zijn verblijf op aarde was dan ook zijn volgelingen te dopen met de Heilige Geest (Matt. 3:11). Hij instrueerde zijn discipelen ook niet eerder van Hem te getuigen tot zij waren gedoopt met de Heilige Geest (Luc. 24:49). Zelfs de Heer Jezus zelf begon niet aan zijn bediening op aarde voordat Hij gezalfd was met de Heilige Geest en kracht (Luc. 4:1, 18).
De Doop met de Heilige Geest is een handeling van de Geest die onderscheiden moet worden apart van die van de wedergeboorte. In het boek Handelingen is het spreken in tongen het uiterlijke teken dat men gedoopt is met de Heilige Geest (Hand. 1:8; 2: 10:45-46; 19:6). De Doop met de Heilige Geest is zo nauw verbonden met het spreken in tongen, in de NBV klanktaal genoemd, dat dit beschouwd moet worden als een norm voor de ontvangst van deze doop.

Uit de aangehaalde teksten uit Handelingen blijkt dat de Doop in de Heilige Geest zowel vrij direct na de wedergeboorte, zoals bij Cornelius, als een tijd hierna kan geschieden.
Paulus roept de gelovigen op, dus ook ons, te streven, ons uit te strekken, te verlangen naar de hoogste gaven (1Kor. 12:31). Veelal wordt de Doop gegeven als antwoord op het gebed, je mag de Heer er in geloof om vragen. Hij wil het ons ook graag geven (Luc. 11:9-10). Wij moeten n.a.v. van onze oprechte gebeden om deze Doop ook verwachten dat God deze wil geven (Marc. 11:24).

Hebben wij de Doop met de Heilige Geest nodig om gered te worden? Op grond van de belofte van de Heer Jezus is dit geen vereiste. Hij zegt in Joh. 3:3 namelijk het volgende tegen Nicodemus: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”.
Gezien echter het vele extras dat God ons met deze Doop in de Geest wil schenken zou het een verlangen moeten zijn ons ernaar uit te strekken.

Gerard de Groot senior.