Waarden

Onze waarden zijn de fundamentele principes en uitgangspunten van de Levend Woord Gemeente waaruit we handelen. Deze waarden zijn het DNA van de gemeente en bepalen wie we zijn: onze identiteit. Ook verwoorden onze waarden de roeping van de gemeente: wat willen we bereiken. Waarden bepalen de focus, kleur en sfeer van de gemeente. Ook geven waarden duidelijke kaders aan de gemeente.

 1. Gods Woord. Een gemeente die leeft op basis van Gods onfeilbare woord, de Bijbel.
 2. Aanbidding. Een gemeente die een levensstijl heeft om God vanuit liefde voor Hem te aanbidden.
 3. Gebed. Een gemeente die functioneert door de kracht van gebed, zodat Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt.
 4. Huwelijk en gezin. Een gemeente die gelooft in de unieke plaats van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Het gezin behoort op de eerste plaats te staan, vóór de bediening.
 5. Bijbels leiderschap. Een gemeente die bestuurd en geleid wordt door dienende en coachende leiders, naar het voorbeeld van Jezus, in nederigheid en integriteit.
 6. Doorbraak en invloed. Een gemeente die pioniert en door Gods kracht nieuwe gebieden in de samenleving openbreekt om zo Gods invloed te doen gelden.
 7. Oogst en discipelschap. Een gemeente die mensen voor Jezus wint, discipelen maakt en leiders identificeert, toerust, inzet en begeleidt.
 8. Herstel. Een gemeente die een schuilplaats is voor hen die geestelijk, emotioneel, psychisch en lichamelijk verwond zijn en hen door de liefde van Jezus tot herstel brengt.
 9. Bestemming. Een gemeente die haar leden door gebed, onderwijs en coaching helpt om hun unieke bestemming in Christus te ontdekken.
 10. Intercultureel. Een gemeente die het interculturele karakter van de samenleving weerspiegelt.
 11. Eenheid. Een gemeente die de eenheid van het geloof in God bewaart met andere gemeenten, bedieningen en organisaties op basis van het volbrachte werk van de Here Jezus aan het kruis.
 12. Zending. Een gemeente die concreet gestalte geeft aan de grote opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken door een zendende gemeente te zijn.
 13. Israël. Een gemeente die Israël de positie toekent die het heeft op grond van Gods woord, voor haar bidt, haar lief heeft en ondersteunt.
 14. Geven. Een gemeente die gelooft in het bijbelse principe van het geven van tienden en offers, uitdeelt vanuit overvloed en investeert in vruchtbare grond.