Artikelen

Laat ik me vaccineren tegen COVID-19 of niet?

Categories: Artikelen

Arthur de Groot, 9 jan. 2021 –  v.4


Laat ik me vaccineren tegen COVID-19 of niet?

Deze actuele vraag houdt menigeen bezig, of men nu christen is of niet. Of men in de zorg werkzaam is of juist niet. Of men jong is of al meer op leeftijd. Of men gezond is en denkt voldoende weerstand te hebben of juist een persoon is met een meer kwetsbare gezondheid.

In dit artikel wil ik kort ingaan op een aantal stellingen en theorieën die de afgelopen maanden circuleerden op de sociale media in uiteenlopende berichten en filmpjes met allerlei waarschuwende boodschappen, (samenzwering) theorieën die te maken hebben met het COVID-19 virus en de vaccinatie hiertegen.

Daarna kom ik terug op de belangrijke vraag: Laat ik me vaccineren tegen Covid-19 of niet?

Ik beperk me hieronder tot een aantal voorbeelden die ik – en wellicht jij ook – voorbij heb zien komen het afgelopen jaar via de sociale media in berichten en artikelen.

  1. Over de oorsprong en oorzaak van deze pandemie. Dat het virus niet per abuis overgegaan zou zijn van een dier op een mens op een markt in Wuhan, China, maar dat het virus gemaakt zou zijn in een laboratorium, dat de Chinezen erachter zitten met een bepaalde duistere bedoeling, of de Amerikanen, of Bill Gates en/of de farmaceutische industrie, etc.
  2. Dat er een chip zal worden verwerkt in het vaccin die in combinatie met het 5G-netwerk er voor zal zorgen dat de mensen die het vaccin toegediend krijgen op den duur gemonitord en zelfs op afstand beïnvloed zullen kunnen worden door de overheid of door een bepaalde elite groep. Dat het merkteken van het beest uit Openbaringen hiermee te maken zal hebben.
  3. Dat voor de ontwikkeling van dit virus cellen van geaborteerde baby’s zijn gebruikt.
  4. Dat de vaccins vanwege de snelle ontwikkeling niet voldoende getest zijn, dat de bijwerkingen op de langere termijn nog onbekend zijn en dat de werkelijke effectiviteit ervan nog niet duidelijk is.

    We dienen ons zelf allereerst een aantal belangrijke algemene vragen te stellen bij het zien van berichten op sociale media:

Wat is er waar en wat is niet waar in een bericht? Is een bericht of filmpje voldoende genuanceerd weergegeven? Houd er rekening mee dat iets nepnieuws kan zijn of uit zijn verband gehaald en opgeblazen.

Wie geeft het weer? Is de bron wel betrouwbaar? Waar komt de informatie vandaan? Wordt er verwezen naar wetenschappelijk bewijs? Wordt het bericht ook gedeeld in de reguliere media? Is er voldoende ‘fact-checking’ gedaan door anderen? Wat doe jezelf aan ‘fact-checking’?

Heb je vertrouwen in wetenschappers, medici, politici, gevestigde media en/of (onafhankelijke) journalistiek, of willekeurige personen die oprecht overkomen? Of sta je juist (heel) argwanend tegenover één of meerdere van deze groepen?

Voor christenen is het ook goed om de vraag te stelen: wat zeggen medechristenen ervan, en in het bijzonder christen-wetenschappers, -artsen, -medici, – virologen, -journalisten en -politici, e.d.?

Voor mezelf kon ik het afgelopen jaar bij een aantal berichten al vrij snel door te zoeken op internet en door middel van het checken van de feiten of personen onwaarheden of onbalans over bepaalde stellingen en theorieën vinden.

 

Mijn commentaar op de vier bovengenoemde onderwerpen.
1. Over de oorsprong en oorzaak van deze pandemie. Op sommige vragen verwacht ik niet dat er zo gauw (of ooit) een sluitend antwoord zal komen. Dat geldt mijns inziens voor o.a. dit punt. Er zijn meerdere mogelijke scenario’s. We zullen dat los moeten laten en daarbij als gelovigen God vertrouwen dat Hij ons leven en deze wereld in Zijn hand heeft. Wij dienen te blijven bidden dat Zijn naam worde geheiligd en dat Zijn Koninkrijk zal komen. God is onze goede Vader en Jezus Christus onze goede Herder en Leidsman. De heilige Geest, de Geest van de waarheid, woont in  ons en Hij zal ons ook helpen en leiden.

  1. Dat er een chip zal worden verwerkt in het vaccin. Gezien het groot aantal wetenschappers, medici, farmaceutische bedrijven, controle instanties dat er aan werkt wereldwijd, verwacht ik niet dat al deze betrokken personen in veel verschillende landen hierin allen stilzwijgend en zonder kritiek hun medewerking eraan verlenen om wereldwijd alle mensen (dus ook zichzelf) zonder dat dit publiekelijk bekend gemaakt wordt met een chip te injecteren. Als er ooit een chip ingepland zal worden bij alle mensen om controle te hebben over hen, verwacht ik dat dit een breed uitgemeten beleid zal gaan zijn dat door een overheid zal worden opgelegd. Dan kan het moment aangebroken zijn dat het merkteken van het Beest zijn intrede heeft gedaan en is het dan zaak om hieraan geen medewerking te verlenen. In de tussentijd is het belangrijk om waakzaam te zijn en te bidden dat Gods wil zal geschieden en dat Hij ons leidt.
  2. Dat voor de ontwikkeling van dit virus cellen van geaborteerde baby’s zijn gebruikt. Dit vond ik zeker een serieus punt om ook nader te onderzoeken. Ik heb een christen echtpaar dat medisch onderlegd is, gevraagd naar hun mening. Zij verwijzen naar onderstaand artikel uit het RD (Reformatorisch Dagblad) van 19 nov. 2020 dat meer inzicht en de nodige nuance brengt op dit punt. Er zijn dus vaccins die volgens die informatie geen gebruik hebben gemaakt van cellen van geaborteerde baby’s.
  3. Dat de vaccins vanwege de snelle ontwikkeling niet voldoende getest zijn. Een bepaalde bezorgdheid kan met name gelden voor een nieuwe soort vaccin, het mRNA vaccin met een ander werkingsmechanisme dan traditionele vaccins. Juist deze nieuwe soort is door Nederland besteld en daarmee wordt nu ingeënt. Een grote meerderheid aan medici en wetenschappers heeft voldoende vertrouwen in de gedegen ontwikkeling en de goed doorlopen testfasen van deze (mRNA-)vaccins.

Hieronder eerst twee links met interessante, gebalanceerde interviews in het Engels met o.a. gelovige artsen/virologen die gegronde informatie geven en antwoord geven op dezelfde vragen in dit artikel. En daarna een derde interessant interview in het Nederlands met een professor immunoloog die behoort tot de groep wetenschappers die kritisch staat t.o.v. de massa mRNA vaccinatie.

1. Focus on the Family interviewt twee gelovige artsen / virologen te vinden op Youtube:
COVID-19 vaccines: What you need to know – Dr. Daniel Hinthorn & Dr. Scott James, https://www.youtube.com/watch?v=iJo6WnNICUc

  1. Amir Tsarfati interviewt twee Israëlische gelovigen, het hoofd van een ouderentehuis en een arts / viroloog, https://beholdisrael.org/amir-tsarfati-covid-vaccines-faith-and-the-end-times

Bij een minderheidsgroep van medici en andere wetenschappers maar ook van leken (christenen en niet-christenen) blijft de snelle ontwikkeling en het nieuwe soort vaccin (mRNA) een serieus punt van bezorgdheid en daarom een worsteling: De veiligheid en werking van het vaccin is op lange termijn niet met zekerheid bewezen. Dat kan ook niet op zo’n korte termijn onderzocht worden.

3. Prof. Dr. Theo Schetters: Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig
“Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters – YouTube

 

Laat ik me vaccineren tegen COVID-19 of niet?

Wat ik hierover kan zeggen is het volgende. Het is belangrijk dat je bidt om Gods leiding. Dat je informatie tot je neemt van verschillende bronnen en vanuit verschillenden uitgangspunten. Op basis van verkregen informatie dient ieder mens en iedere christen volgens zijn of haar eigen overtuiging en geweten een keuze te maken. Als christen mag je vertrouwen op de wijsheid en leiding van de heilige Geest als je daarom bidt.

Het is belangrijk om respectvol te zijn en te blijven naar anderen die een andere keuze maken dan jij. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen keuze, zijn eigen lichaam en relatie met de HEER.

Laat we bidden voor onze overheid en elkaar. Laten we bidden dat niet één mening wordt opgelegd en dat er ruimte is en blijft voor een andere mening. Dat iedere een vrije keuze houdt om zich wel of niet te laten vaccineren. Dat jou en mij geen mening zal worden opgelegd die niet bij jou en mij past. Dit voorkomt tweedracht in de maatschappij en onder christenen.

Laten we bidden dat het vaccin niet verplicht wordt, zoals beloofd door de minister. En mocht het toch verplicht worden voor bepaalde doelgroepen in de samenleving, bijvoorbeeld i.v.m. met werk, er dan wel een keuze vrijheid kan komen voor welk vaccin men kiest (bijvoorbeeld een niet-mRNA vaccin).

De een zal besluiten zich te laten vaccineren om zo redelijk goed beschermd te zijn tegen COVID en bij deze persoon kan solidariteit met zijn medemens ook een rol spelen. De ander zal vertrouwen op zijn eigen immuunsysteem en minder bezorgd zijn voor besmetting en wellicht sceptisch zijn tegenover deze massa vaccinatie en liever afwachten wat de eventuele bijwerkingen van de vaccins zullen kunnen zijn op de langere termijn. Laten we elkaar daarin ruimte geven een eigen wel overwogen keuze te maken.

Om Gods bescherming bidden – Ik moest ook nog denken aan Markus 16:18 waar Jezus een extra bescherming voor zijn leerlingen noemt.  Zelfs als we iets giftigs drinken zal het ons niet deren. Wat moet je doen als christen die vanuit zijn werkgever of andere instantie verplicht wordt om een COVID-19 vaccin te nemen en je dus geen keuze gelaten wordt? Gewoon ondergaan? Of een ander functie gaan vervullen of ontslag nemen/krijgen? Als je als christen geen expliciet moreel bezwaar hebt, maar meer een onzekerheid of het wel veilig genoeg is, kun je altijd bidden om Gods bescherming en reiniging van dit vaccin dat bij je geïnjecteerd wordt in de naam van Jezus Christus.

Slotwoord
Met dit artikel kan ik niet alle informatie geven die er is over dit onderwerp en ik ben geen expert. Wel vertrouw ik op de leiding en hulp van de heilige Geest voor een ieder die de HEER vertrouwt. Deze bid ik een ieder van jullie van harte toe!

Gods zegen en shalom,

Arthur de Groot
Medevoorganger LWG Rotterdam
Voorganger Ichthus Etten-Leur

 

 

Reformatorisch Dagblad

Hoe bezwaarlijk is ‘foetusvaccin’?

Maarten Costerus, 19 november 2020 11:27Gewijzigd: 19 november 2020 11:37

Het vaccin van AstraZeneca wordt gekweekt in een cellijn die afstamt van een foetus uit 1973. Prof. Jochemsen: „Deze cellijn is zó lang doorgekweekt dat die niet meer normaal menselijk is.” beeld AFP, Justin Tallis

GEZONDHEID

Bij diverse coronavaccins wordt gebruikgemaakt van cellijnen die afkomstig zijn van foetussen. Is dat een reden voor christenen om zich niet te laten vaccineren? Prof. Jochemsen: „Ik vind het wat vergezocht.”

 

Op sociale media circuleert een filmpje dat het vaccin van farmaceut AstraZeneca laat zien. Een onbekende Engelstalige vrouw komt via de informatie op de verpakking en met behulp van Wikipedia tot de ontdekking dat er in het vaccin longweefsel zit van een veertien weken oude, geaborteerde mannelijke foetus. Op de achtergrond hoor je haar iemand corrigeren dat de cellen zich inmiddels heel vaak gedeeld hebben. De vrouw vraagt de kijkers: „Zou je deze troep bij jou of je kinderen laten injecteren? Het is volkomen walgelijk.”

Het klopt dat er bij het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford gebruik wordt gemaakt van een menselijke cellijn, de zogenaamde HEK293. Dit is overigens niet de MRC5-cellijn waar de vrouw op doelt. De HEK293-cellen fungeren als een fabriekje waarin het vaccin, een verzwakt verkoudheidsvirus met een stukje coronavirus erin, wordt gekweekt. De cellijn is in 1973 in Leiden ontwikkeld uit embryonale niercellen, die afstammen van een foetus die om onbekende redenen niet kon uitgroeien. Was het een miskraam? Feit is dat in de jaren zeventig abortus provocatus in Nederland nog niet legaal was.

Hoe dan ook, het gegeven dat er bij het vaccin gebruik wordt gemaakt van menselijke cellen werpt bij veel christenen een (extra) drempel op om zich te laten inenten. Om die reden roept de Nederlandse Patiëntenvereniging farmaceuten ertoe op andere methodes te hanteren. „Maar mocht het vaccin er eenmaal zijn, dan hoef je je niet gewetensbezwaard te voelen om er gebruik van te maken”, nuanceert NPV-woordvoerster Elise van Hoek-Burgerhart.

Volgens Van Hoek zit er een spanning tussen „onze onvermijdelijke verbondenheid met dingen in de samenleving die tegen Gods geboden ingaan en de oproep ons onbesmet van de wereld te bewaren. Hierom wijzen wij ook het gebruik van een dergelijk vaccin niet af, als dat voor velen van levensbelang kan zijn.”

Taboe

Blijft een cellijn die van dergelijk weefsel is afgeleid tot in lengte van jaren taboe, vraagt Van Hoek zich af. „Dat is moeilijk vol te houden.”

Ook medisch ethicus prof. Henk Jochemsen legt daar de vinger bij. „Deze veelgebruikte cellijn is zó lang zelfstandig doorgekweekt dat die ook wat betreft chromosomenpatroon niet meer normaal menselijk is. Het gaat mij een beetje te ver om om die reden tegen het vaccin te zijn. Dat lijkt me een overtrokken morele striktheid. Zou je daar consequent in zijn, dan zou je heel veel behandelingen moeten afwijzen die zijn gebaseerd op onethische stappen in het verleden. Ook zou je je bijvoorbeeld moeten afvragen of je dan nog koffie kunt drinken, zonder zeker te weten dat de bonen rechtvaardig zijn geproduceerd. Je komt dan in een situatie waarin je in feite ontkent dat we allen delen in de gebrokenheid.”

Het zou een heel andere kwestie zijn als het vaccin afhankelijk zou zijn van de voortdurende aanvoer van geaborteerde foetussen, zegt de hoogleraar. Dat is echter niet zo. Toch, vindt Jochemsen, „je zou gevoelsmatig liever andere cellen willen. Dus als die er zijn, gebruik die dan.”

AstraZeneca/Oxford is een van de zes vaccinproducenten waar Nederland een contract mee heeft afgesloten. De vijf andere farmaceuten zijn Janssen, Pfizer/BioNTech, Moderna, CureVac en Sanofi & GSK. Van die vijf maakt alleen Janssen gebruik van een cellijn van menselijke oorsprong (de PER.C6-cellijn, afkomstig van een foetus uit 1985) voor de productie van het vaccin. De andere vier werken met een andere methode. Drie van hen (Sanofi niet) hebben hun vaccin wel in de eerste onderzoeksfase getest in menselijke cellen.