Artikelen

Gebed

Categories: Artikelen

Gebed is het belangrijkste in het leven van een christen en onontbeerlijk. Nu zijn er nog meer dingen die belangrijk zijn, zoals Bijbellezen, de dag van de Heer in ere houden, naar de gemeente gaan en deelnemen aan het Avondmaal.

Maar geen van deze dingen is zo doorslaggevend als het persoonlijke gebed.

Paulus benadrukt dit laatste ook in 1 Thess. 5:16-18, waar hij schrijft: ‘Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’
Dit houdt in dat we doorlopend God moeten betrekken bij alles waarmee we bezig zijn. Hij wil gebeden zijn! Door steeds alles met de Heer te bespreken zal de persoonlijke relatie met Hem steeds sterker worden.
Leven zonder gebed is leven zonder God, zonder Christus, zonder de genade, zonder hoop en zonder de hemel.

Het dagelijkse gebed is een van de duidelijkste kenmerken van een christen. Het eerste levensteken van een pasgeboren baby is een schreeuw. Op dezelfde manier is het eerste levensteken van een wedergeboren christen het gebed. Zoals het voor een baby volkomen natuurlijk is om te huilen, zo natuurlijk is het voor een christen dat hij bidt.

God heeft er alles aan gedaan om via het gebed toegang tot Hem te verkrijgen. Er is een manier waarop ieder mens, hoe zondig hij ook mag zijn, tot God kan komen. De Heer Jezus heeft deze manier beschikbaar gemaakt door als volkomen offer voor ons aan het kruis te sterven.
Het gebed van Jesaja in hst. 64, waarin hij God vraagt om de hemel open te scheuren en neer te dalen, is 2000 jaar geleden verhoord! God heeft werkelijk de hemel opengescheurd en is neergedaald door Jezus Christus. Een ingrijpender manier van openscheuren dan op Golgota is niet denkbaar. De aarde spleet, het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën en het kostbare lichaam van de Heer Jezus werd gebroken, zodat de hemel de aarde kon binnentreden.

De heiligheid en gerechtigheid van God moeten er niet toe leiden dat zondaren van Hem wegvluchten, maar ertoe leiden dat zondaren in de naam van de Heer Jezus Christus tot God roepen. Zo gauw iemand zich op de rechtvaardiging door het bloed van Jezus beroept, zal God hem horen. De naam van de Heer Jezus zal ons steeds garanderen dat God onze gebeden hoort. In Zijn naam kunnen we oprecht tot God komen en in diep vertrouwen tot Hem bidden. In Joh. 14:13 zegt de Heer Jezus ‘wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen’. Door de verhoring van het gebed, als gevolg van deze belofte, ligt tevens opgesloten de verheerlijking van God de Vader, want de Heer Jezus zegt verder ‘opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt’. God wordt voor de verhoring dan de eer gegeven.

Wij hebben een Trooster en een Voorspraak die de gelovigen voor de troon van God vertegenwoordigt. Onze gebeden zijn zwak in zichzelf, maar als ze in de naam van de Heer Jezus door de Heilige Geest geuit worden, worden ze krachtig. God staat altijd open voor het smeken van hen die op genade en barmhartigheid hopen.

De Bijbel geeft ons een paar prachtige voorbeelden van de kracht van het gebed. Een gebed spleet de Rode Zee in tweeën; door gebed kwam water uit de rots te voorschijn; door gebed stond de zon stil. Het onmogelijke wordt mogelijk gemaakt door gebed!

Gerard de Groot sr