Artikelen

DE VREDE VAN GOD

Categories: Artikelen

In Jeremia 33:6 zegt God tegen zijn volk het volgende: ‘Zie Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten’ (NBG).

Het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom, dit woord betekent meer dan de afwezigheid van oorlog en conflicten. De basisbetekenis van shalom is harmonie, heelheid, gezondheid, welzijn en succes in alle facetten van het leven.

Vrede kan betrekking hebben op internationale betrekkingen, zoals de vrede en rust tussen strijdende naties.

Het kan ook betrekking hebben op het algemene gevoel binnen een natie, gedurende tijden van voorspoed en de afwezigheid van oorlog.

Het kan worden ervaren als volkomenheid en harmonie in de menselijke onderlinge betrekkingen, zowel thuis als buitenshuis.

Het kan betrekking hebben op iemands persoonlijk gevoel van volkomenheid en welbehagen, het zich goed voelen, vrij van angst, alsmede rust en vrede met God in de eigen ziel.

Tenslotte , hoewel het woord shalom niet gebruikt wordt in Genesis hoofdstuk 1 en 2, wordt deze wel beschreven in de oorspronkelijk geschapen wereld, waarin perfecte harmonie en volkomenheid heerste. Toen God de hemelen en de aarde schiep, schiep Hij een wereld van vrede en rust. Het totale welzijn van de schepping komt tot uitdrukking in de korte samenvatting ‘En God zag dat het goed was’.

Toen Adam en Eva luisterden naar de stem van de slang en van de verboden boom aten (Genesis 3:1-7) introduceerde hun ongehoorzaamheid de zonde en verstoorde de oorspronkelijke harmonie in de schepping.

Op dat moment ervoeren Adam en Eva voor de eerste keer schuld en schaamte tegenover God en het verlies van de innerlijke vrede.

De zonde van Adam en Eva vernietigde hun harmonieuze gemeenschap met God. Tevens werd hierdoor de harmonieuze gemeenschap tussen hen vestoord, want Adam gaf Eva de schuld.

Hoewel het resultaat van de zondeval de vernietiging was van de vrede en het welbehagen van de mensheid en voor de hele door God geschapen wereld, plande God het shalom te herstellen. Dit plan van God voor het weer verkrijgen van de vrede met Hem is gerealiseerd door de verlossing in Christus. Aangezien satan mede de vernietiging van de vrede in onze wereld als doel had moest satan zelf en zijn macht vernietigd worden.

Veel beloften met betrekking tot het verschijnen van de Messias waren beloften van een komende overwinning en vrede.

  • David profeteerde in Psalm 2 dat de Zoon van God de naties zou regeren.
  • Jesaja profeteerde in hoofdstuk 9:6-7 dat de Messias als Vredevorst zou regeren.
  • Ezechiël voorspelde dat het nieuwe verbond dat God gepland had, door de Messias tot stand te brengen, een verbond van vrede zou zijn (Ezechiël 34:25 en 37:26).

Micha profeteerde de geboorte van de komende Heerser in Bethlehem en verklaarde: ‘Hij zal vrede zijn’ (Micha 5:3).

Bij de geboorte van de Heer Jezus proclameerden de engelen dat de vrede van God naar de aarde was gekomen. Jezus zelf kwam om het werk van de duivel te vernietigen (1Joh.3:8) en alle barrières te verbreken, veroorzaakt door conflicten die in onze levens zijn ontstaan en vrede te brengen.(Efeze 1:12-17).

Daarom als wij geloven in Jezus Christus, zijn we gerechtvaardigd door het geloof en hebben vrede met God (Romeinen 5:1).

De komst van deze Vredevorst mogen ieder jaar weer vieren met kerst, want alleen Hij kan de ultieme vrede en rust brengen in de harten van mensen (Mattheüs 11:28-30).

Want alleen Hij, Jezus Christus, is onze vrede!

(Efeze 2:14)