Artikelen

De feestdagen van God en kerst

Categories: Artikelen

Bijbelse feesten
In Leviticus 23 staan de vastgezette tijden van God. Het zijn de hoogtijdagen die Hij bepaald heeft. Het zijn speciale tijden die nauwkeurig zijn bepaald. De feesten moesten exact op die dagen en op dat tijdstip worden gevierd. Niet eerder of later. Want deze tijden wijzen exact naar het verlossingsplan, de komst en de wederkomst van Jezus.

Het Pascha moest precies op de avond van de 14e van de eerste maand plaatsvinden. Op de 15e het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang.
Op de dag na de sabbat moesten de Israëlieten de eerstelingsgarve van de oogst naar de priester brengen. Het aanbieden van de eerstelingsgarve verwijst naar de opstanding van Jezus Christus. Jezus stierf met Pasen precies op het tijdstip dat het Paaslam werd geslacht en precies tijdens het feest van de eerstelingen stond Hij op uit de dood. Daarom noemt Paulus Hem ook de Eersteling uit de doden. (1Korinthiers 15:20)

Het Pinksterfeest is vastgesteld op de 50e dag vanaf het Pascha.
Precies op deze 50e dag ontvingen de Israëlieten de wet in de woestijn.
Exact op de 50e dag vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats.

Het volgende feest dat genoemd wordt, is het feest van de bazuinen, op dat feest wordt ook het Joodse nieuwe jaar gevierd. Dit moest worden gevierd op de eerste dag van de 7e maand (september). Op de 10e van de 7e maand vond de grote verzoendag plaats en op de 15e dag het Loofhuttenfeest, 7 dagen lang. Op de 8e dag werd een heilige samenkomst uitgeroepen.

De geboorte van Jezus
De meeste bijbeluitleggers verklaren dat Jezus rond het Loofhuttenfeest geboren moet zijn. Ten eerste waren de schapen midden in de nacht buiten op het veld. In december is het daar te koud voor. Ten tweede is de periode van de volkstelling van Keizer Augustus terug te berekenen. Ten derde is terug te rekenen wanneer Zacharias priesterdienst had. Dat was ongeveer in mei. Toen Maria Elisabeth opzocht was Elisabeth 6 maanden zwanger, dat is dus ongeveer in november. Rond die tijd was Maria bevrucht door de Heilige Geest. Dat plaatst de geboorte in augustus/september. De geboorte van Jezus in september klopt dan ook weer met de instelling van God over de hoogtijdagen. Jezus is geboren in de volheid van de tijd, op het door God van te voren vastgelegde en uitgekozen tijdstip. ( Galaten 4:4). Een perfecte heenwijzing naar het verlossingsplan.

Kerstfeest
Kerstfeest staat niet in dit rijtje van Gods feesten. De oorsprong van dit feest ligt in een Romeins gebruik. De Romeinen vierden de verjaardagen als eerbetoon aan de persoon. Zo kwam in het gebruik om ook de verjaardag van Jezus te vieren als eerbetoon aan Hem. In het jaar 300 onderwierp Keizer Constantijn zich aan het christendom. Hij boog zijn knieën voor Koning Jezus. Of hij echt een christen was, weten wij niet omdat hij naast het christendom afgoden bleef vereren. Met name de zonnegod. Hij maakte echter het christelijke geloof legaal, verhief het zelfs tot staatsgodsdienst

Keizer Constantijn wilde definitief breken met alle Joodse wortels van de christelijke kerk.
Hij veranderde daarom de door God ingestelde tijden. Hij riep de zondag uit tot de dag van samenkomst. Deze dag is genoemd naar de zonnegod. Op deze dag, de eerste dag van de week (= de zondag) kwamen de gelovigen ook al samen. Zie Handelingen 20:7 en 1 Korinthiers 16:2. Daar dit door de discipelen is ingesteld, hebben vele christenen er geen moeite mee om op zondag samen te komen.

Verder stelde Constantijn de geboortedag van Jezus vast op 25 december. Op deze dag werden al heidense feesten gevierd. Met name de geboorte van Tamuz, of vanuit de Perzische overleveringen, de geboorte van Mitras. Beide goden stonden in verband met de zonaanbidding. Hierdoor is ons kerstfeest een vermenging van het gedenken dat Christus is geboren en allerlei gebruiken van de afgodendienst.

Stal
Er staat nergens in de bijbel dat Jezus in een stal is geboren. In Lucas 2:7 staat dat de Here Jezus in een kribbe is gelegd. Het Griekse woord hiervoor is “pathne”, een houten bak om te eten. Dit zou een voederbak kunnen zijn. In Lucas 13:15 wordt dit ook met voederbak (voor de os en de ezel) vertaald. Maar het kan ook worden vertaald als broodbak. Joden maakten namelijk gebruik van houten bakken om voedsel, vooral brood, in te bewaren om het zo beter vers te houden. Ook wikkelde men de broden in doeken. Zeker als de broden nog warm waren, zorgde dit ervoor dat ze konden uitwasemen en toch vers bleven. Is dit geen geweldige heenwijzing naar de Here Jezus die het brood des levens is dat uit de hemel is nedergedaald (Johannes 6:41)?

De gedachte aan een stal is voor het eerst ontstaan toen een van de kerkvaders, Origenes (185-254), de kribbe van Jezus Christus verbond aan de kribbe van Jesaja 1:3.

De kerstboom

Een andere vermenging is het gebruik van de kerstboom. Een altijd groene boom, zoals onze kerstboom, is in de oudheid het symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven geweest. De bijbel noemt dit altijd in één adem met afgodendienst en ontucht (1Kon 14:23).
De Germanen zetten deze groene boom in hun huis om de verwachting naar de zomer uit te drukken. Ze offerden gaven aan de goden en hingen die in de boom. Om genezing af te smeken hingen ze een nagemaakt lichaamsdeel dat ziek was in de boom. Om meer kracht aan het gebed te geven werden de offers verguld, of verzilverd, of zelfs van puur goud of zilver gemaakt.


Tot slot

Jeremia 10:3-5 geeft een beschrijving over afgodenrij die precies op de kerstboom van toepassing is.
3 Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – 4 met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. 5 Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet.

Het is goed om de oorsprong van bepaalde gebruiken te weten en zelf met de Heer in gesprek te gaan van welke vermenging je je moet ontdoen. Het is absoluut niet de bedoeling dat wij elkaar dingen gaan opleggen of verbieden met betrekking tot het kerstfeest. Daarom wil ik weer eindigen met de tekst van het begin: Kolossenzen 2: 16-17 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.