Artikelen

Maandnieuws april 2013

Categories: Maandnieuws

SPREKEN EN GETUIGEN VAN JEZUS’ OPSTANDING

‘De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk’.
(Hand.4:33)
 

We hebben pas Pasen gevierd! Wat een prachtig feest. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft! Wat een hoopvolle en krachtige boodschap van Goed Nieuws is dat.

In het aprilnummer van het Opwekking-magazine stond een helder getuigenis van Sydney Wilson, de geestelijke vader van Henk Binnendijk. Graag deel ik een aantal passages daaruit.

“Toen Jezus opstond uit de dood was dat de machtigste gebeurtenis die ooit had plaatsgevonden. Groter dan de schepping van de aarde, groter dan de verlossing van Israël uit Egypte, groter dan de verovering van het land Kanaän, ja zelfs groter dan de geboorte van Jezus in Bethlehem.
De opstanding van Jezus beheerste dan ook het gehele denken en de prediking van de eerste christenen. Hun getuigenis was het getuigenis van de opstanding. De eerste christenen hechtten veel grotere waarde aan de opstanding dan wij in onze tijd in het algemeen. En dat blijkt wel als je het N.T. leest. De opstanding van Jezus is het hoofdthema.
Maar ook het O.T. spreekt met schitterende beelden over de verrijzenis van Jezus. Wist u dat God in de kandelaar in de tabernakel een prachtig beeld heeft gegeven van de paasboodschap, dus van het getuigenis van de opstanding van de Here Jezus?

Eén geheel – Hoe zag de kandelaar er uit? Hij bestond uit een centrale schacht waaruit zes armen omhoogstaken, drie aan iedere kant. Een machtig voorbeeld van Christus en Zijn gemeente. Het doet denken aan de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. In Ex.25:36 staat letterlijk: ‘De knoppen en de armen zullen uit hem voortkomen.’ De eenheid van deze kandelaar blijkt ook uit vs.31: ‘De bloemkelken met knoppen en bloesems zullen daarmee één geheel vormen.’

De kandelaar was van goud en goud spreekt van de goddelijke natuur, die van de liefde, want God is liefde. Niet voor niets staat er ‘louter goud’, want dat betekent dat het door het vuur was gegaan. De armen van de kandelaar waren niet mechanisch met de schacht verbonden, zij zaten niet vastgeschroefd of vastgeklonken, maar waren er organisch mee verbonden doordat het geheel uit één klomp goud was gevormd.

Amandelbloesem
Waartoe dienden de bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met knop en bloesems? Dit was echt niet alleen maar versiering. In Israël was de amandelboom de eerste boom, die in het voorjaar bloeide. Het was het symbool van de naderende lente, het symbool van nieuw leven na een donkere winter, het symbool van de opstanding. Zo was de gehele kandelaar één majestueuze uitdrukking van het nieuwe leven, de opstanding. Petrus spreekt over de apostel die de plaats van Judas moest innemen, dat hij van alles getuige moet zijn geweest, ook van Jezus’ opstanding (Hand.1:21,22). Getuige worden van Zijn opstanding was de opdracht van de gehele gemeente in die tijd. De eerste gemeente was als een stralende kandelaar in de lentetooi….
In Handelingen en de eerste eeuwen van de gemeente werd veel meer de nadruk gelegd op het feit, dat Jezus uit de dood was opgewekt. Het getuigenis van het machtige feit van de opstanding klonk luid en duidelijk.
Neem alleen al de bezielende toespraak van Petrus op de pinksterdag. Het springt als een fontein op uit zijn hart: ‘God evenwel heeft Hem opgewekt…..!’ en ‘David heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus..’ En alsof hij er nog niet genoeg de nadruk op heeft gelegd, voegt Petrus toe: ‘Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.’

Sterke nadruk op opstanding in Handelingen
Wij vertellen de mensen dat zij zondaren zijn, dat Jezus voor hun zonden is gestorven, dat Hij Zijn bloed voor hen vergoot en dat zij behouden worden als ze geloven in het volbrachte werk van Jezus. Is het niet merkwaardig dat, terwijl veel mensen tot bekering kwamen, er niet één keer in Handelingen is te lezen dat de apostelen zeggen dat Jezus voor hun zonden stierf? Ook staat er niet één keer dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden.
Dit alles vinden we wel in de brieven die aan de gemeenten werden gericht, maar niet in de verkondiging aan onbekeerde mensen. Teksten in Handelingen: 3:15,26; 4:2,10,33; 5:30; 10:40,41; 13:30,32,34,37; 17:3,18,31,32; 25:19; 26:8,23”.

Spreek en getuig van de opstanding
Zelf vond ik het een goede ervaring om op de zaterdag voor Pasen toen we op straat met een aantal gelovigen uitgingen om het Evangelie delen. Ik legde deze keer meer nadruk op de opstanding van Jezus en dat beviel mij goed. Laten we met elkaar daarvan getuigen in de gelegenheden die wij krijgen. Laten we ook bemoedigd zijn door het feit dat dezelfde Geest die Jezus deed opstaan uit de dood in ons woont!

In Zijn liefde en opstandingskracht verbonden,

Arthur de Groot
Medevoorganger LWG Rotterdam